Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Verdt å vite

Verdt å vite

Publisert 08-03-2018

Hvorfor har ikke borettslaget egen vaktmester?

Borettslaget ble etablert i 1954 og hadde to fast ansatte vaktmestere, som brukte mye av sin tid på oppgaver som var andelseiernes ansvar. Overgangen til en mer økonomisk og forretningsmessig drift av borettslaget vil sikkert føles som et savn, for de som var pionerer i 1954. I dag er det svært vanskelig å få tak i dyktige vaktmestere, og borettslagets styre har, og som generalforsamlingen har gitt sin tilslutning til, derfor besluttet at alle driftsrelaterte oppgaver konkurranseutsettes i det private markedet. Dette gjelder:

• Vaktmestertjenester

• Sommervedlikehold av grøntarealer

• Vintervedlikehold med snøbrøyting og strøing

Styret sørger for jevnlige anbudskonkurranser for disse tjenestene, og i 2010 / 2011 er det ISS Landscaping AS som leverer alle tjenestene til Blåfjellet borettslag.

Alle henvendelser om klager på disse tjenestene kan rettes til ISS på telefon 02317.

Borettslagets vaktmester fra ISS heter Bent Thomasen. Han er en svært dyktig vaktmester, som har lang erfaring fra drift av borettslag og boligselskaper. Henvendelser kan rettes til ISS på telefon 815 55 585.

Jeg har noe å klage på. Hvordan kommer jeg i kontakt med noen som kan hjelpe meg?

Når det gjelder driftsrelaterte saker eller akutte hendelser kan ISS kontaktes på telefon 815 55 585.

Denne telefonen er åpen hele døgnet, 365 dager i året. Henvendelser som ikke er akutte, eller ikke representerer fare for liv og helse, eller vil påføre borettslaget eller andelseierne stor økonomisk skade, bør avventes til kommende hverdag. Misbruk av denne tjenesten fra ISS vil bli belastet den aktuelle andelseier.

Eventuelle klager, av generell art, som ikke dreier seg om ISS sin drift av borettslaget, kan rettes til Styretelefonen 41 47 68 78. Denne telefonen er betjent mellom kl. 17.00 – 19.00 tirsdag og torsdag

Jeg ønsker å ha et møte med borettslagets styre, da det er mange ting jeg lurer på?

Styret ønsker å ha en god dialog med alle andelseierne. Ring derfor Styretelefonen 41 47 67 78 som er betjent kl. 1700-19.00 tirsdag og torsdag så får du opplyst om tidspunktet for neste styremøte.

I forkant av styremøtet få du anledning til å få svar på dine spørsmål, eventuelt få fremmet eventuelle klager.

Jeg har problemer med vinduene. Hva gjør jeg?

Dersom vindene er vanskelig å lukke eller åpne: Ring ISS på telefon 815 55 585.

Innvendig vedlikehold av vinduer og balkongdører er andelseiers ansvar.

Maling av falser og kanter er andelseiers ansvar, og tettelistene må ikke overmales.

På ekstraordinær generalforsamling 31.01.12 ble det vedtatt at alle vinduene i borettslaget skal skiftes ut.

Jeg har problemer med ventilasjonen i leiligheten/mugg/sopp/dårlig inneklima. Hva gjør jeg?

Ventilasjonssystemet er basert på naturlig avtrekk, og tilluft er forutsatt å komme inn gjennom ventiler i yttervegg på kjøkken og soverom. Enkelte steder er det også ytterveggsventiler i stue.

Avtrekksluften blir transportert vekk via en avtrekksventil på kjøkkenet, og en på badet. Begge disse avtrekksventilene går inn til separate vertikale kanaler, som er ført over tak. Det skal være en spalte mellom dørblad og terskel på badedør, slik at avtrekksluften kan evakueres via ventilen på badet.

Anlegget er svært enkelt, men fungerer etter hensikten, dersom det ikke blir foretatt endringer. Det er derfor ikke anledning til å montere vifter som er tilknyttet de vertikale kanalene. Eventuelle kjøkken-ventilatorer må være basert på omluft med kullfilterløsning, da det ikke er lov å føre avtrekk ut gjennom ytterveggsventilen på kjøkkenet, eller til den vertikale kanalen.

Det er viktig at både ytterveggsventilene og avtrekksventilene på kjøkken og bad holdes rene for støv og skitt, slik at luftsirkulasjonen blir så effektiv som mulig. Det anbefales at alle ventilene støvsuges regelmessig, så langt du rekker med en vanlig støvsuger, gjerne en gang i året.

Vi ser ofte at det er montert skyvedørsgarderober eller garderobeskap på soverommene som er montert mot yttervegg og blokkerer for frisklufttilførselen fra ytterveggsventilen, med påfølgende sopp og muggskader. Det samme gjelder også på kjøkken. Denne type skader er andelseiers ansvar.

Ved lange perioder med sterk kulde kan det være aktuelt å lukke friskluftsventilene nesten helt igjen for å spare energi, men de bør aldri lukkes helt.

For å hindre ”kulderas” fra vinduene i den kalde årstiden, bør panelovnene under vinduene ikke fjernes eller slås helt av. Panelovner under alle vinduene er svært viktig, og må ikke fjernes.

Med disse enkle forholdsreglene vil inneklimaet bli godt ivaretatt.

Dersom du mener at du har overholdt alle disse anvisningene, men fremdeles har problemer, kan du sende en skriftlig henvendelse til Blåfjellet borettslag v/styret, Mellombølgen 45, 1157 Oslo, eller legge den i styrets postkasse i Mellombølgen 45.


skal vann- og avløpsrørene i borettslaget skiftes ut?

Dette er noe styret skal ta stilling til og komme med forslag så snart alle sider av saken er dokumentert og analysert. Styret fikk i 2017 mandat til å undersøken mulike kostnader og konsekvenser ved to ulike tiltak. Total rehab av rør og bad, samt strømpeløsning samt bytte av de sluk som måtte trenge dette. 
 

Sluket på badet er tett / avløpsrør fra kjøkken er tett. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar, men dersom avløpet fra toalettet er tett: Ring ISS på telefon 815 55 585

Jeg har mistet nøkkelen til postkassen. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og låsesmed må kontaktes.


Jeg har mistet nøkkelen til sikringsskapet. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og sikringsskapsnøkkel nr. 20 kan kjøpes hos låsesmed.

Styret vil bemerke at det er viktig at dørene til sikringsskapene holdes låst, da det har forekommet hærverk i sikringsskapene.


Jeg har mistet nøkkel til leilighetsdøren. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og låsesmed må kontaktes


Jeg har mistet nøkkelen til hovedinngangsdør til oppgangen, eller ønsker en ekstranøkkel. Hva gjør jeg?

Send en e-post via fanen "Nøkkelbestilling" og fyll ut skjema. Styret vil bestille ny nøkkel. Ny nøkkel belastes beboer.


Jeg trenger skilt til ringetablå og postkasse. Hva gjør jeg?

Borettslaget leverer dette kostnadsfritt og bestilles på borettslagets hjemmeside http://www.blaafjellet.no


Er det lov å montere / bytte ildsted?

Det er andelseiers ansvar at ildstedene er i forskriftsmessig stand. Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal installasjon av ildsted meldes til feiervesenet.

Nærmere opplysninger gis av forhandlere av peiser og ovner.


Det kommer røyk ut fra mitt ildsted (ovn/peisovn/kamin) når naboen under fyrer. Hvem har ansvar for dette?

Borettslaget har ansvar for alle vertikale pipeløp i blokkene. Disse blir kontrollert med jevne mellomrom, og det er svært sjelden, nesten aldri, at det er feil på pipeløpene. De aller fleste feil skyldes andelseiers bruk av ildstedet eller feil ved montering av ildstedet eller manglende vedlikehold.

Det er andelseiers ansvar at ildstedet er i forskriftsmessig stand.

Enkelte andelseiere har gamle ildsteder, og disse må vedlikeholdes. Dette betyr at de må være tette, når de ikke er i bruk. Firmaer som selger ildsteder kan opplyse om firmaer som kan bistå med at ildstedet er i forskriftsmessig stand,

Styret har erfart at de fleste problemene skyldes manglende kunnskap om fyring og vedlikehold av ildsteder.. Styret ønsker å gi følgene råd:

• Sørg for at ildstedet er forskriftsmessig montert og vedlikeholdt. Dette hindrer at du får røykinnslag i din leilighet dersom naboen under fyrer. Dersom du i tillegg har undertykk i leiligheten fordi du har tettet alle ytterveggsventilene, da ber du om problemer. Da skaper du undertrykk i leiligheten din. Dersom ildstedet ditt er tett og uten sprekker, vil fyring i underliggende leiligheter ikke være noe problem.

• Når du starter fyring.: Sørg for tilstrekkelig luft (oksygen) ved opptenning. Alle ytterveggsventilene må være åpne, og sett gjerne balkongdøren eller et vindu på en sprekk de første 15 minuttene. Bruk tørr ved, og ha alle spjeld åpne, slik at det blir god trekk.

• Bruk tørr ved til opptenning, slik at pipeløpet blir skikkelig varmt. Briketter av dårlig kvalitet og ukeblader er et svært dårlig alternativ. Når pipeløpet har blitt varmt kan gjerne briketter brukes, men ikke i starten på fyringen. Varm luft stiger, og kald luft kan lage en ”kuldepropp” høyere opp i pipeløpet. Dette resulterer i røykinnslag hos de som ikke har forskriftsmessige tette ildsteder.

• Skru gjerne ned trekken litt når pipa har blitt varm, men god og effektiv varme krever oksygen, så ikke steng all lufttilførsel til ildstedet. Ytterveggsventilene må være åpne så lenge du fyrer.

For de fleste er dette helt elementært, men styret opplever stadig spørsmål knyttet til røykinnslag i blokkleilighetene.

Dersom det er noen i borettslaget som trenger ytterligere informasjon om fyring, er det bare å ta kontakt med Styretelefonen 41 47 68 78.


Er det lov å ha skostativ utenfor min inngangangsdør i oppgangen?

Nei – dette er ikke lov i henhold til brannforskriftene, da oppgangene er definert som rømningsvei.

Det samme gjelder søppelposer. Dette er heller ikke hygienisk forsvarlig, og heller ikke en god estetisk løsning.
 

Jeg liker å pynte litt til jul. Er det lov å ha levende lys i en dekorasjon utenfor døren min?

Styret setter stor pris på at det pyntes litt ekstra i forbindelse med julen. Men, det er et problem. Trappeoppgangene er i henhold til brannforskriftene definert som rømningsvei, og åpen ild samt installasjoner som kan hindre rømming, er ikke tillat.


Parkering av barnevogner og annet brennbart materialet er ikke lov å oppbevare i oppgang

Styret opplyser om at borettslaget har fått pålegg fra brann og redningsetaten vedr parkering av barnevogner og oppbevaring av brennbare materialer i oppgangen ikke er lov.

Oppgangen er å anse som en rømningsvei. Styret er pålagt fra brann og redningsetaten å følge opp en null toleranse på laging i trapperom. Videre ble det opplyst at det hvis det oppstår en brann i trapperommet kan dette få fatale konsekvenser.


Lyspærer har gått i oppgangen, på loftet eller i kjeller. Hva gjør jeg?

ISS går ”lysrunder” hver fredag. Dersom dette ikke er ordnet; Ring ISS på telefon 02317.


Strømmen har gått. Hva gjør jeg?

Sjekk eget sikringsskap først. Deretter kan Hafslund AS kontaktes på telefon 815 30 400.

Dersom det er feil på fordelingsskap utenfor Hafslunds ansvarsområde kan du kontakte ISS på telefon 815 55 585


Kan jeg montere kjøkkenventilator og baderomsvifte?

Det er ikke anledning til å montere vifter som er tilknyttet de vertikale kanalene. Kjøkkenventilatorer må være basert på omluft med kullfilterløsning. Det er heller ikke er lov å føre avtrekk fra kjøkkenventilatorer ut gjennom ytterveggsventilen på kjøkkenet.


Feil på callinganlegg / ringeklokke. Hva gjør jeg?

Ring ISS på telefon 815 55 585


Hvor ofte er det kjeller- og loftsrydding?

Borettslaget har felles kjeller- og loftsrydding i mai hvert år. Informasjon om dette blir gitt i eget infoskriv.


Er det lov å mate fugler fra balkongen?

Det er i utgangspunktet ikke forbudt, men vi ber om at det ikke gjøres, da dette også blir mat for rotter og mus. Meiskuler er greit, men oppskåret brød og brødskalker er ikke å anbefale. Dersom de legges på bakken, er det kun mat for rotter og mus, og det er ikke tillatt.
 

Er det lov å grille på balkongen?

Bruk av kullgrill er strengt forbudt i henhold til brannforskriftene.

Bruk av elektrisk grill/gassgrill er tillatt dersom det ikke er til sjenanse for naboene.


Er det lov å ”glasse inn” balkongen?

Balkongene er ikke bygd for innglassing, så dette er ikke tillatt. Dessuten krever dette generalforsamlingsvedtak med påfølgende byggemelding og tillatelse.


Arrangeres det dugnader i borettslaget?

Det arrangeres ikke felles dugnader i borettslaget, da tidligere forsøk på dette ikke har vært vellykket.

Styret er imidlertid positive til denne type tiltak, og stiller opp med redskap og containere,

Dersom det er noen som ønsker å være ansvarlig for dette,

kan styret kontaktes på telefon 41 47 68 78.


Hvor kan jeg levere ”farlig avfall” og annet avfall.

På Shell-stasjonen på Lambertseter, i Cecilie Torensens vei, er det en miljøstasjon, hvor du kan levere det meste. Ta kontakt med betjeningen, så får du nøkkel til miljøcontaineren. For øvrig har Oslo kommune en egen bil som kommer en gang i året til vårt borettslag. Informasjon om tidspunkt kunngjøres i dagspressen og på kommunens hjemmesider. For øvrig er Grønmo et godt alternativ.

Se egen hjemmeside:

http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_for_avfall/gronmo_gjenbruksstasjon/

Det er ikke anledning til å lagre avfall i fellesarealer i kjeller og loft. Kostnadene til fjerning vil bli belastet ansvarlig andelseier.


Jeg pusser opp leiligheten min, og trenger å lagre diverse materialer og gjenstander midlertidig. Kan jeg lagre dette i fellesarealet i kjelleren/loftet?

Midlertidig lagring i fellesarealene i en måned, knyttet til oppussing og inn- og utflytting er helt i orden. Gjenstandene må merkes med navn, adresse og telefonnummer, samt tidspunktet for når de blir fjernet. En forutsetning er at rømningsveier og vanlig bruk av fellesarealene ikke hindres.

Etter en måned vil ISS fjerne gjenstandene for andelseiers regning.


Jeg har hatt innbrudd i leiligheten / i bod i kjeller / i bod på loftet. Hva gjør jeg?

Andelseier må anmelde forholdet til politiet og kontakte sitt forsikringsselskap.

Styret er ikke part i dette, og trenger ingen informasjon.


Jeg har vannlekkasje i leiligheten. Hva gjør jeg?

Kontakt din rørlegger eller ISS på telefon 815 55 585

Interne vannlekkasjer er andelseiers ansvar.


Det er ikke måkt etter snøfall siste døgn / dårlig strødd. Hva gjør jeg?

Ring ISS på telefon 815 55 585


Jeg ønsker å leie Storstua. Hva gjør jeg?

Bestilling kan gjøres på borettslagets hjemmeside http://www.blaafjellet.no/


Hvor kjøper jeg vaskerikort / påfylling av vaskerikort til fellesvaskeriet?

Dette kan gjøres i styrerommet over vaskeriet den datoen det er merket med i vaskeriet. Dette skjer som regel en gang å måneden.


Hvor kan jeg sette sykkelen min?

I blokkene skal sykler plasseres i sykkelboden i kjelleren. Det er ikke anledning til å plassere sykler i trappeoppgangen/kjellergangen. Disse vil bli flyttet til sykkelboden av vaktmesteren, uten forvarsel.


Jeg er dårlig til bens og bruker rullator. Kan jeg sette den i oppgangen i blokka?

Det er helt i orden – det skulle bare mangle. Den må imidlertid ikke blokkere rømningsveier.


Jeg har planer om å flytte/fjerne noen vegger i min leilighet. Kan jeg gjøre det ?

Endringer av en bærekonstruksjon er et søknadspliktig tiltak med ansvarsrett iht plan- og bygningsloven

§ 20-1.Du må derfor sende en formell søknad til borettslagets styre vedlagt en beskrivelse av tiltaket m/vedlagt tegning.Styret vil behandle søknaden i sitt første månedlige styremøte.

Etter borettslagets styregodkjenning må det sendes en søknad til Plan- og bygningsetaten fra en, eller et firma som er godkjent som ansvarlig søker. En arkitekt eller et rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk bør engasjeres til søkeprosessen, da det kreves statiske beregninger og gjeldende dimensjoneringsregler må følges.

Du kan lese mer på hjemmesiden til kommunen :

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no

Saken kan trolig behandles som ”Byggesak over disk” som gir en rask behandlingstid. Arkitekt eller rådgivende ingeniørfirma kjenner til denne saksbehandlingen i Oslo kommune.

30.mars 2012 endret 03.12.2015

Styret i Blåfjellet borettslag

Verdt å vite

Publisert 08-03-2018

Hvorfor har ikke borettslaget egen vaktmester?

Borettslaget ble etablert i 1954 og hadde to fast ansatte vaktmestere, som brukte mye av sin tid på oppgaver som var andelseiernes ansvar. Overgangen til en mer økonomisk og forretningsmessig drift av borettslaget vil sikkert føles som et savn, for de som var pionerer i 1954. I dag er det svært vanskelig å få tak i dyktige vaktmestere, og borettslagets styre har, og som generalforsamlingen har gitt sin tilslutning til, derfor besluttet at alle driftsrelaterte oppgaver konkurranseutsettes i det private markedet. Dette gjelder:

• Vaktmestertjenester

• Sommervedlikehold av grøntarealer

• Vintervedlikehold med snøbrøyting og strøing

Styret sørger for jevnlige anbudskonkurranser for disse tjenestene, og i 2010 / 2011 er det ISS Landscaping AS som leverer alle tjenestene til Blåfjellet borettslag.

Alle henvendelser om klager på disse tjenestene kan rettes til ISS på telefon 02317.

Borettslagets vaktmester fra ISS heter Bent Thomasen. Han er en svært dyktig vaktmester, som har lang erfaring fra drift av borettslag og boligselskaper. Henvendelser kan rettes til ISS på telefon 815 55 585.

Jeg har noe å klage på. Hvordan kommer jeg i kontakt med noen som kan hjelpe meg?

Når det gjelder driftsrelaterte saker eller akutte hendelser kan ISS kontaktes på telefon 815 55 585.

Denne telefonen er åpen hele døgnet, 365 dager i året. Henvendelser som ikke er akutte, eller ikke representerer fare for liv og helse, eller vil påføre borettslaget eller andelseierne stor økonomisk skade, bør avventes til kommende hverdag. Misbruk av denne tjenesten fra ISS vil bli belastet den aktuelle andelseier.

Eventuelle klager, av generell art, som ikke dreier seg om ISS sin drift av borettslaget, kan rettes til Styretelefonen 41 47 68 78. Denne telefonen er betjent mellom kl. 17.00 – 19.00 tirsdag og torsdag

Jeg ønsker å ha et møte med borettslagets styre, da det er mange ting jeg lurer på?

Styret ønsker å ha en god dialog med alle andelseierne. Ring derfor Styretelefonen 41 47 67 78 som er betjent kl. 1700-19.00 tirsdag og torsdag så får du opplyst om tidspunktet for neste styremøte.

I forkant av styremøtet få du anledning til å få svar på dine spørsmål, eventuelt få fremmet eventuelle klager.

Jeg har problemer med vinduene. Hva gjør jeg?

Dersom vindene er vanskelig å lukke eller åpne: Ring ISS på telefon 815 55 585.

Innvendig vedlikehold av vinduer og balkongdører er andelseiers ansvar.

Maling av falser og kanter er andelseiers ansvar, og tettelistene må ikke overmales.

På ekstraordinær generalforsamling 31.01.12 ble det vedtatt at alle vinduene i borettslaget skal skiftes ut.

Jeg har problemer med ventilasjonen i leiligheten/mugg/sopp/dårlig inneklima. Hva gjør jeg?

Ventilasjonssystemet er basert på naturlig avtrekk, og tilluft er forutsatt å komme inn gjennom ventiler i yttervegg på kjøkken og soverom. Enkelte steder er det også ytterveggsventiler i stue.

Avtrekksluften blir transportert vekk via en avtrekksventil på kjøkkenet, og en på badet. Begge disse avtrekksventilene går inn til separate vertikale kanaler, som er ført over tak. Det skal være en spalte mellom dørblad og terskel på badedør, slik at avtrekksluften kan evakueres via ventilen på badet.

Anlegget er svært enkelt, men fungerer etter hensikten, dersom det ikke blir foretatt endringer. Det er derfor ikke anledning til å montere vifter som er tilknyttet de vertikale kanalene. Eventuelle kjøkken-ventilatorer må være basert på omluft med kullfilterløsning, da det ikke er lov å føre avtrekk ut gjennom ytterveggsventilen på kjøkkenet, eller til den vertikale kanalen.

Det er viktig at både ytterveggsventilene og avtrekksventilene på kjøkken og bad holdes rene for støv og skitt, slik at luftsirkulasjonen blir så effektiv som mulig. Det anbefales at alle ventilene støvsuges regelmessig, så langt du rekker med en vanlig støvsuger, gjerne en gang i året.

Vi ser ofte at det er montert skyvedørsgarderober eller garderobeskap på soverommene som er montert mot yttervegg og blokkerer for frisklufttilførselen fra ytterveggsventilen, med påfølgende sopp og muggskader. Det samme gjelder også på kjøkken. Denne type skader er andelseiers ansvar.

Ved lange perioder med sterk kulde kan det være aktuelt å lukke friskluftsventilene nesten helt igjen for å spare energi, men de bør aldri lukkes helt.

For å hindre ”kulderas” fra vinduene i den kalde årstiden, bør panelovnene under vinduene ikke fjernes eller slås helt av. Panelovner under alle vinduene er svært viktig, og må ikke fjernes.

Med disse enkle forholdsreglene vil inneklimaet bli godt ivaretatt.

Dersom du mener at du har overholdt alle disse anvisningene, men fremdeles har problemer, kan du sende en skriftlig henvendelse til Blåfjellet borettslag v/styret, Mellombølgen 45, 1157 Oslo, eller legge den i styrets postkasse i Mellombølgen 45.


skal vann- og avløpsrørene i borettslaget skiftes ut?

Dette er noe styret skal ta stilling til og komme med forslag så snart alle sider av saken er dokumentert og analysert. Styret fikk i 2017 mandat til å undersøken mulike kostnader og konsekvenser ved to ulike tiltak. Total rehab av rør og bad, samt strømpeløsning samt bytte av de sluk som måtte trenge dette. 
 

Sluket på badet er tett / avløpsrør fra kjøkken er tett. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar, men dersom avløpet fra toalettet er tett: Ring ISS på telefon 815 55 585

Jeg har mistet nøkkelen til postkassen. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og låsesmed må kontaktes.


Jeg har mistet nøkkelen til sikringsskapet. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og sikringsskapsnøkkel nr. 20 kan kjøpes hos låsesmed.

Styret vil bemerke at det er viktig at dørene til sikringsskapene holdes låst, da det har forekommet hærverk i sikringsskapene.


Jeg har mistet nøkkel til leilighetsdøren. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og låsesmed må kontaktes


Jeg har mistet nøkkelen til hovedinngangsdør til oppgangen, eller ønsker en ekstranøkkel. Hva gjør jeg?

Send en e-post via fanen "Nøkkelbestilling" og fyll ut skjema. Styret vil bestille ny nøkkel. Ny nøkkel belastes beboer.


Jeg trenger skilt til ringetablå og postkasse. Hva gjør jeg?

Borettslaget leverer dette kostnadsfritt og bestilles på borettslagets hjemmeside http://www.blaafjellet.no


Er det lov å montere / bytte ildsted?

Det er andelseiers ansvar at ildstedene er i forskriftsmessig stand. Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal installasjon av ildsted meldes til feiervesenet.

Nærmere opplysninger gis av forhandlere av peiser og ovner.


Det kommer røyk ut fra mitt ildsted (ovn/peisovn/kamin) når naboen under fyrer. Hvem har ansvar for dette?

Borettslaget har ansvar for alle vertikale pipeløp i blokkene. Disse blir kontrollert med jevne mellomrom, og det er svært sjelden, nesten aldri, at det er feil på pipeløpene. De aller fleste feil skyldes andelseiers bruk av ildstedet eller feil ved montering av ildstedet eller manglende vedlikehold.

Det er andelseiers ansvar at ildstedet er i forskriftsmessig stand.

Enkelte andelseiere har gamle ildsteder, og disse må vedlikeholdes. Dette betyr at de må være tette, når de ikke er i bruk. Firmaer som selger ildsteder kan opplyse om firmaer som kan bistå med at ildstedet er i forskriftsmessig stand,

Styret har erfart at de fleste problemene skyldes manglende kunnskap om fyring og vedlikehold av ildsteder.. Styret ønsker å gi følgene råd:

• Sørg for at ildstedet er forskriftsmessig montert og vedlikeholdt. Dette hindrer at du får røykinnslag i din leilighet dersom naboen under fyrer. Dersom du i tillegg har undertykk i leiligheten fordi du har tettet alle ytterveggsventilene, da ber du om problemer. Da skaper du undertrykk i leiligheten din. Dersom ildstedet ditt er tett og uten sprekker, vil fyring i underliggende leiligheter ikke være noe problem.

• Når du starter fyring.: Sørg for tilstrekkelig luft (oksygen) ved opptenning. Alle ytterveggsventilene må være åpne, og sett gjerne balkongdøren eller et vindu på en sprekk de første 15 minuttene. Bruk tørr ved, og ha alle spjeld åpne, slik at det blir god trekk.

• Bruk tørr ved til opptenning, slik at pipeløpet blir skikkelig varmt. Briketter av dårlig kvalitet og ukeblader er et svært dårlig alternativ. Når pipeløpet har blitt varmt kan gjerne briketter brukes, men ikke i starten på fyringen. Varm luft stiger, og kald luft kan lage en ”kuldepropp” høyere opp i pipeløpet. Dette resulterer i røykinnslag hos de som ikke har forskriftsmessige tette ildsteder.

• Skru gjerne ned trekken litt når pipa har blitt varm, men god og effektiv varme krever oksygen, så ikke steng all lufttilførsel til ildstedet. Ytterveggsventilene må være åpne så lenge du fyrer.

For de fleste er dette helt elementært, men styret opplever stadig spørsmål knyttet til røykinnslag i blokkleilighetene.

Dersom det er noen i borettslaget som trenger ytterligere informasjon om fyring, er det bare å ta kontakt med Styretelefonen 41 47 68 78.


Er det lov å ha skostativ utenfor min inngangangsdør i oppgangen?

Nei – dette er ikke lov i henhold til brannforskriftene, da oppgangene er definert som rømningsvei.

Det samme gjelder søppelposer. Dette er heller ikke hygienisk forsvarlig, og heller ikke en god estetisk løsning.
 

Jeg liker å pynte litt til jul. Er det lov å ha levende lys i en dekorasjon utenfor døren min?

Styret setter stor pris på at det pyntes litt ekstra i forbindelse med julen. Men, det er et problem. Trappeoppgangene er i henhold til brannforskriftene definert som rømningsvei, og åpen ild samt installasjoner som kan hindre rømming, er ikke tillat.


Parkering av barnevogner og annet brennbart materialet er ikke lov å oppbevare i oppgang

Styret opplyser om at borettslaget har fått pålegg fra brann og redningsetaten vedr parkering av barnevogner og oppbevaring av brennbare materialer i oppgangen ikke er lov.

Oppgangen er å anse som en rømningsvei. Styret er pålagt fra brann og redningsetaten å følge opp en null toleranse på laging i trapperom. Videre ble det opplyst at det hvis det oppstår en brann i trapperommet kan dette få fatale konsekvenser.


Lyspærer har gått i oppgangen, på loftet eller i kjeller. Hva gjør jeg?

ISS går ”lysrunder” hver fredag. Dersom dette ikke er ordnet; Ring ISS på telefon 02317.


Strømmen har gått. Hva gjør jeg?

Sjekk eget sikringsskap først. Deretter kan Hafslund AS kontaktes på telefon 815 30 400.

Dersom det er feil på fordelingsskap utenfor Hafslunds ansvarsområde kan du kontakte ISS på telefon 815 55 585


Kan jeg montere kjøkkenventilator og baderomsvifte?

Det er ikke anledning til å montere vifter som er tilknyttet de vertikale kanalene. Kjøkkenventilatorer må være basert på omluft med kullfilterløsning. Det er heller ikke er lov å føre avtrekk fra kjøkkenventilatorer ut gjennom ytterveggsventilen på kjøkkenet.


Feil på callinganlegg / ringeklokke. Hva gjør jeg?

Ring ISS på telefon 815 55 585


Hvor ofte er det kjeller- og loftsrydding?

Borettslaget har felles kjeller- og loftsrydding i mai hvert år. Informasjon om dette blir gitt i eget infoskriv.


Er det lov å mate fugler fra balkongen?

Det er i utgangspunktet ikke forbudt, men vi ber om at det ikke gjøres, da dette også blir mat for rotter og mus. Meiskuler er greit, men oppskåret brød og brødskalker er ikke å anbefale. Dersom de legges på bakken, er det kun mat for rotter og mus, og det er ikke tillatt.
 

Er det lov å grille på balkongen?

Bruk av kullgrill er strengt forbudt i henhold til brannforskriftene.

Bruk av elektrisk grill/gassgrill er tillatt dersom det ikke er til sjenanse for naboene.


Er det lov å ”glasse inn” balkongen?

Balkongene er ikke bygd for innglassing, så dette er ikke tillatt. Dessuten krever dette generalforsamlingsvedtak med påfølgende byggemelding og tillatelse.


Arrangeres det dugnader i borettslaget?

Det arrangeres ikke felles dugnader i borettslaget, da tidligere forsøk på dette ikke har vært vellykket.

Styret er imidlertid positive til denne type tiltak, og stiller opp med redskap og containere,

Dersom det er noen som ønsker å være ansvarlig for dette,

kan styret kontaktes på telefon 41 47 68 78.


Hvor kan jeg levere ”farlig avfall” og annet avfall.

På Shell-stasjonen på Lambertseter, i Cecilie Torensens vei, er det en miljøstasjon, hvor du kan levere det meste. Ta kontakt med betjeningen, så får du nøkkel til miljøcontaineren. For øvrig har Oslo kommune en egen bil som kommer en gang i året til vårt borettslag. Informasjon om tidspunkt kunngjøres i dagspressen og på kommunens hjemmesider. For øvrig er Grønmo et godt alternativ.

Se egen hjemmeside:

http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_for_avfall/gronmo_gjenbruksstasjon/

Det er ikke anledning til å lagre avfall i fellesarealer i kjeller og loft. Kostnadene til fjerning vil bli belastet ansvarlig andelseier.


Jeg pusser opp leiligheten min, og trenger å lagre diverse materialer og gjenstander midlertidig. Kan jeg lagre dette i fellesarealet i kjelleren/loftet?

Midlertidig lagring i fellesarealene i en måned, knyttet til oppussing og inn- og utflytting er helt i orden. Gjenstandene må merkes med navn, adresse og telefonnummer, samt tidspunktet for når de blir fjernet. En forutsetning er at rømningsveier og vanlig bruk av fellesarealene ikke hindres.

Etter en måned vil ISS fjerne gjenstandene for andelseiers regning.


Jeg har hatt innbrudd i leiligheten / i bod i kjeller / i bod på loftet. Hva gjør jeg?

Andelseier må anmelde forholdet til politiet og kontakte sitt forsikringsselskap.

Styret er ikke part i dette, og trenger ingen informasjon.


Jeg har vannlekkasje i leiligheten. Hva gjør jeg?

Kontakt din rørlegger eller ISS på telefon 815 55 585

Interne vannlekkasjer er andelseiers ansvar.


Det er ikke måkt etter snøfall siste døgn / dårlig strødd. Hva gjør jeg?

Ring ISS på telefon 815 55 585


Jeg ønsker å leie Storstua. Hva gjør jeg?

Bestilling kan gjøres på borettslagets hjemmeside http://www.blaafjellet.no/


Hvor kjøper jeg vaskerikort / påfylling av vaskerikort til fellesvaskeriet?

Dette kan gjøres i styrerommet over vaskeriet den datoen det er merket med i vaskeriet. Dette skjer som regel en gang å måneden.


Hvor kan jeg sette sykkelen min?

I blokkene skal sykler plasseres i sykkelboden i kjelleren. Det er ikke anledning til å plassere sykler i trappeoppgangen/kjellergangen. Disse vil bli flyttet til sykkelboden av vaktmesteren, uten forvarsel.


Jeg er dårlig til bens og bruker rullator. Kan jeg sette den i oppgangen i blokka?

Det er helt i orden – det skulle bare mangle. Den må imidlertid ikke blokkere rømningsveier.


Jeg har planer om å flytte/fjerne noen vegger i min leilighet. Kan jeg gjøre det ?

Endringer av en bærekonstruksjon er et søknadspliktig tiltak med ansvarsrett iht plan- og bygningsloven

§ 20-1.Du må derfor sende en formell søknad til borettslagets styre vedlagt en beskrivelse av tiltaket m/vedlagt tegning.Styret vil behandle søknaden i sitt første månedlige styremøte.

Etter borettslagets styregodkjenning må det sendes en søknad til Plan- og bygningsetaten fra en, eller et firma som er godkjent som ansvarlig søker. En arkitekt eller et rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk bør engasjeres til søkeprosessen, da det kreves statiske beregninger og gjeldende dimensjoneringsregler må følges.

Du kan lese mer på hjemmesiden til kommunen :

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no

Saken kan trolig behandles som ”Byggesak over disk” som gir en rask behandlingstid. Arkitekt eller rådgivende ingeniørfirma kjenner til denne saksbehandlingen i Oslo kommune.

30.mars 2012 endret 03.12.2015

Styret i Blåfjellet borettslag

Fordelsprogram for beboereLes mer

Book lokale herLes mer

Været i Lambertseter

Lørdag
18°C
Partly cloudy
Søndag
14°C
Partly cloudy
Mandag
12°C
Rain
Værvarsel fra yr.no

Her er vi